Szkolenia BHP

Szkolenia z zakresu bhp są obowiązkowe w każdej firmie bez względu na jej wielkość i profil działalności. Przeprowadzane są w czasie pracy i na koszt pracodawcy jako szkolenia wstępne bhp i szkolenia okresowe bhp.

SZKOLENIA WSTĘPNE BHP

PODSTAWA PRAWNA:
  1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy ws. szkoleń z zakresu bhp z dn. 27 lipca 2004r., Dz.U. nr 180 poz. 1860
  2. Kodeks Pracy art. 2373

Instruktaż ogólny bhp

Dla kogo i jak często?
Szkolenie wstępne bhp w formie instruktażu ogólnego odbywają obowiązkowo:
  • nowi pracownicy przed dopuszczeniem do pracy,
  • studenci odbywający praktykę studencką,
  • uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.
Kodeks pracy art. 2373 mówi, że nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on m.in. dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a zatem pracodawca jest zobowiązany zapewnić szkolenie wstępne w zakresie bhp przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

W jakim celu?
Instruktaż ogólny bhp ma na celu zapoznanie pracownika z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Jak długo trwa instruktaż ogólny?
Zgodnie z ramowym programem instruktażu ogólnego powinien on trwać co najmniej 3 godziny lekcyjne (3x45 min.).

W jakiej formie?
Wstępne szkolenia bhp prowadzimy zgodnie z prawem wyłącznie w tradycyjnej formie kursu/ instrutażu.

Instruktaż stanowiskowy bhp

Dla kogo i jak często?
Instruktaż stanowiskowy odbywają:
  • nowo zatrudnieni pracownicy przed podjęciem pracy (wraz z instruktażem ogólnym),
  • pracownicy przenoszeni na inne stanowiska pracy,
  • uczniowie oraz studenci odbywający praktykę.
W jakim celu?
Celem instruktażu stanowiskowego jest zapoznanie pracowników z czynnikami środowiska pracy, ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy oraz z metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Instruktaż musi zakończyć się sprawdzianem wiedzy i umiejętności.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadzany jest przez kierownika lub pracodawcę pod warunkiem, że posiadają oni odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkoleni z metod prowadzenia instruktażu. Szkolenie z metod instruktażu można odbyć na zasadzie oddzielnego szkolenia lub w ramach szkolenia okresowego dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.

Odbycie szkolenia wstępnego, które składa się z instruktażu ogólnego i stanowiskowego, jest dokumentowane i odnotowane w aktach pracownika w części B w postaci karty szkolenia wstępnego bhp.

Jak długo trwa instruktaż stanowiskowy?
Ramowy program instruktażu stanowiskowego określa czas jego trwania na minimum 8 godzin lekcyjnych (8x45 min.).
ZAMIERZASZ ZATRUDNIĆ PRACOWNIKA I INTERESUJĄ CIĘ SZKOLENIA WSTĘPNE BHP WE WROCŁAWIU I OKOLICACH?

SZKOLENIA OKRESOWE BHP

PODSTAWA PRAWNA:
  1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy ws. szkoleń z zakresu bhp z dn. 27 lipca 2004 r., Dz.U. nr 180 poz. 1860
  2. Kodeks Pracy art. 2373
Dla kogo i jak często?
Zgodnie z Kodeksem Pracy art. 2373 §2 pracodawca ma obowiązek prowadzenia szkoleń okresowych w zakresie bhp. Częstotliwość szkoleń okresowych zależy od rodzaju stanowiska pracownika.

Dla kogo szkolenie okresowe bhp?Jak często?
1. szkolenie bhp (od rozpoczęcia pracy)2. i kolejne szkolenie bhp (nie rzadziej niż)
dla pracodawców i osób kierujących pracownikami do 6 mies. raz na 5 lat
dla pracowników administracyjno-biurowych i innych (także nauczyciele i służby medyczne) do 12 mies. raz na 5 lub 6 lat
dla pracowników inżynieryjno-technicznych do 12 mies. raz na 5 lat
dla pracowników na stanowiskach robotniczych * do 12 mies. raz na 3 lata lub 1 raz w roku **
dla pracowników służby bhp i innych wykonujących te zadania do 12 mies. raz na 5 lat
* tylko w formie instruktażu 
** na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne
W jakim celu?
Szkolenie okresowe bhp ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zaznajomienie z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w zakresie bhp. Odbycie szkolenia okresowego jest dokumentowane i odnotowane m.in. w aktach pracownika w części B w postaci odpisu zaświadczenia o odbyciu szkolenia okresowego bhp (oryginał zachowuje pracownik). Potwierdzeniem odbycia szkolenia okresowego jest też inna dokumentacja przechowywana przez organizatora szkolenia- m.in. dziennik szkolenia, ramowy i szczegółowy program szkolenia, rejestr wydanych zaświadczeń.

Jak długo trwa szkolenie okresowe bhp?
Minimalny czas trwania szkolenia okresowego uzależniony jest od rodzaju stanowiska pracy. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, pracowników administracyjno- biurowych i innych szkolenie powinno trwać co najmniej 8 godzin lekcyjnych (8x45 min.) natomiast dla pracodawców i osób kierujących pracownikami oraz pracowników inżynieryjno- technicznych co najmniej 16 godzin lekcyjnych (16x45 min.).

W jakiej formie?
Okresowe szkolenia bhp prowadzimy w formie samokształcenia kierowanego (online) oraz w tradycyjnej formie kursu.

Szkolenia okresowe bhp - online

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 lipca 2004 r. ws. szkolenia w dziedzinie bhp, samokształcenie kierowane to forma szkolenia umożliwiająca uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności z zakresu bhp na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców. Wytyczne takiej formy spełniają szkolenia bhp przez internet.

Szkolenia bhp w takiej formie mogą być prowadzone dla wszystkich stanowisk pracy z wyłączeniem stanowisk robotniczych. W związku z tym szkolenia okresowe bhp online prowadzimy, zgodnie z ww. rozporządzeniem, dla:
 pracodawców,
 osób kierujących pracownikami,
 pracowników inżynieryjno-technicznych,
 pracowników administracyjno - biurowych, w tym także dla innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne lub z odpowiedzialnością w zakresie bhp, np. dla naczyczycieli czy pracowników służby zdrowia.

Szkolenia okresowe bhp w formie e-learningu prowadzimy na terenie całej Polski.

Szkolenia okresowe bhp - kursy

 
Okresowe szkolenia bhp w formie kursu prowadzimy dla wszystkich stanowisk pracy, czyli dla:
  pracodawców, 
  osób kierujących pracownikami, 
  pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 
  pracowników inżynieryjno-technicznych, 
  pracowników administracyjno biurowych, w tym również dla innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne lub z odpowiedzialnością w zakresie bhp.

W formie kursu prowadzimy szkolenia okresowe bhp we Wrocławiu i okolicach w siedzibie pracodawcy lub w wynajętych pomieszczeniach. 
CHCESZ ZORGANIZOWAĆ SZKOLENIE OKRESOWE BHP W JAKIEJKOLWIEK FORMIE?