Analiza i ocena ryzyka zawodowego

Ryzyko zawodowe związane jest z każdym stanowiskiem pracy, a w obowiązku pracodawcy jest dokonanie jego oceny. To bardzo ważne działanie mające na celu identyfikację zagrożeń i minimalizację ryzyka wystąpienia zagrożeń wypadkowych. W formie dokumentu jest obligatoryjne dla każdego stanowiska pracy w każdej firmie.

NAJWAŻNIEJSZE PODSTAWY PRAWNE:
 1. Kodeks Pracy art. 226
 2. Kodeks Pracy art. 2376-10
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 ws. ogólnych przepisów bhp, Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 30 grudnia 2004 r. ws. bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w  miejscu pracy czynników chemicznych, Dz. U. 2005 nr 11 poz. 86
 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy ws. bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne, Dz. U. 2005 nr 157 poz. 131
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. ws. szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki, Dz. U. 2005 nr 81 poz. 716
 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. ws. bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych, Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313
 8. PN-N-18002:2000 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub w sposobie jej wykonywania.

Ocena ryzyka zawodowego to po prostu szczegółowe i dokładne sprawdzenie i ocena potencjalnych zagrożeń, tego, co w miejscu pracy może zaszkodzić (czynniki szkodliwe), wyrządzić krzywdę (czynniki niebezpieczne) lub mieć charakter uciążliwy (czynniki uciążliwe). Służy sprawdzeniu czy zastosowano wystarczające środki zaradcze i ma na celu określenie prawidłowego sposobu ograniczenia i wyeliminowania szkodliwych i niebezpiecznych warunków pracy. Ma także za zadanie uświadomienie pracodawcy na jakie zagrożenia narażeni są jego pracownicy, a pracownikom uświadomienie źródeł i rodzaju zagrożeń na ich stanowiskach pracy, ich skutków i środków ochrony. Ryzyko zawodowe występuje na każdym stanowisku pracy stacjonarnym i niestacjonarnym, nawet u pracowników administracyjno-biurowych.

 

SCHEMAT OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

 1. Identyfikacja zagrożeń w wyniku zebrania niezbędnych informacji
 2. Szacowanie poziomu ryzyka zawodowego
 3. Działania korygujące i/lub zapobiegawcze
 4. Okresowa ocena ryzyka zawodowego
 5. Informowanie pracowników o ryzyku zawodowym

 

NAJPOPULARNIEJSZE METODY OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

Matryca ryzyka wg normy PN-N-18002 w skali trójstopniowej

Metoda Risk Score

Graf ryzyka

Metoda Pięciu Kroków

Metoda MAC

Metoda KIM

 

Pracodawca jest zatem zobowiązany do oceny i dokumentacji ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą, stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko, informowania pracowników o ryzyku zawodowym oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami w środowisku pracy. Ma obowiązek odpowiednio udokumentować przeprowadzoną ocenę. Należy pamiętać także, że sam pracownik musi potwierdzić na piśmie fakt zapoznania się z ryzykiem zawodowym, a potwierdzenie to powinno znajdować się w aktach osobowych pracownika w części B.

 

Dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego powienien uwzględniać:

1. Opis stanowiska pracy, w tym stosowane maszyny, wykonywane zadania, występujące na stanowisku pracy niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy, stosowane środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, osoby pracujące na stanowisku.

2. Wyniki oceny dla każdego z czynników środowiska pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne.

 

Należy pamiętać, że ocena ryzyka zawodowego nie jest jednorazowa, a jej istota polega na cyklicznym powtarzaniu. Oceny ryzyka zawodowego dokonuje się dla każdego stanowiska pracy w momencie jego tworzenia oraz wprowadzania na nim zmian, np. gdy:

 • wprowadzono zmianę w procesie technologicznym lub w organizacji pracy,
 • stworzono nowe stanowiska pracy,
 • zmianie uległy wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu czynników środowiska pracy, oceny ryzyka itp.,
 • wprowadzono zmiany odnośnie stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • pracownicy innych firm wykonują roboty, które zagrażają własnym pracownikom.
OFERUJEMY PAŃSTWU DOKŁADNĄ ANALIZĘ I OCENĘ RYZYKA ZAWODOWEGO DLA WSZYSTKICH STANOWISK PRACY