Postępowanie powypadkowe

W Twojej firmie zdarzył się wypadek przy pracy, wypadek w drodze do pracy lub z pracy albo wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy? Skontaktuj się z nami w celu przeprowadzenia dochodzenia powypadkowego.

NAJWAŻNIEJSZE PODSTAWY PRAWNE:

 1. Kodeks Pracy  art. 234
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 28 lipca 1998 r. ws. ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy, Dz. U. Nr 115, poz. 744 ze zm.
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 24 grudnia 2002 r. ws. szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania, Dz. U. Nr 237, poz. 2015
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 19 grudnia 2002 r. ws. trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia, Dz. U. Nr 236, poz. 1992

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

 

Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

 • w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone powyżej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań,
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

 

Za wypadek w drodze do pracy lub wypadek w drodze z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania pracy lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była ze względów komunikacyjnych najdogodniejsza.

Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu również drogę do miejsca lub z miejsca:

 1. innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego
 2. zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych
 3. zwykłego spożywania posiłków
 4. odbywania nauki lub studiów

 

W związku z wypadkiem przy pracy na pracodawcy ciąży szereg ważnych obowiązków, do których należą przede wszystkim:

 udzielenie pomocy poszkodowanym

 podjęcie działań eliminujących zagrożenie w tym ewentualne wstrzymanie maszyn

 zabezpieczenie miejsca zdarzenia

 powołanie zespołu powypadkowego

 zawiadomienie prokuratury i Państwowej Inspekcji Pracy w przypadku wypadku ciężkiego, zbiorowego i śmiertelnego

 ustelenie przyczyn i okoliczności wypadku

 

Okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy ustala i dokumentuje co najmniej dwuosobowy zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę. Główne obowiązki zespołu powypadkowego to:

  1. Oględziny miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i urządzeń, warunków pracy i innych okoliczności wpływających na wypadek przy pracy oraz wykonanie szkicu i zdjęć jeśli jest to konieczne
  2. Przesłuchanie poszkodowanego jeśli jego stan zdrowia na to pozwala oraz świadków wypadku
  3. Zasięgnięcie opiniii lekarza
  4. Zgromadzenie i analiza dowodów wypadku przy pracy
  5. Kwalifikacja wypadku zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 Ustawy z dn. 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  6. Wnioski i określenie środków profilaktycznych cena postępowania powypadkowego

 

Dokumenty powypadkowe, które powinny powstać w związku z postępowaniem powypadkowym, to:

 zgłoszenie wypadku przy pracy
dokonane przez poszkodowanego lub jego rodzinę, zalecane także w formie pisemnej

 zarządzenie o powołaniu zespołu powypadkowego
jako dokument wewnętrzny w formie pisemnej

 protokół powypadkowy
sporządzany jest najpóźniej do 14 dni od daty złoszenia wypadku. Należy zaopatrzyć go w najistotniejsze załączniki tj. wyjaśnienia poszkodowanego, informacje uzyskane od świadków wypadku, opinie specjalistów, szkice i fotografie z miejsca wypadku i zapoznać z jego treścią poszkodowanego lub jego rodzinę w przypadku wypadku śmiertelnego . Protokół zatwierdzany jest przez pracodawcę w terminie 5 dni od jego sporządzenia. W przypadku, gdy pracodawca ma zastrzeżenia co do treści dokumentu, zwraca on niezatwierdzony protokół zespołowi powypadkowemu, który ma obowiązek uzupełnienia go lub zmiany w ciągu 5 dni. Zatwierdzony protokół przekazywany jest poszkodowanemu i przechowywany jest przez pracodawcę przez okres 10 lat. Jeśli doszło do wypadku zbiorowego, ciężkiego lub śmiertelnego, protokół należy przekazać także właściwemu inspektorowi PIP.

 karta wypadku
sporządzana jest w zastępstwie protokołu powypadkowego dla osób niezatrudnionych na umowę o pracę

 rejestr wypadków
rejestr musi określać dane takie jak: imię i nazwisko poszkodowanego, miejsce i data wypadku, data sporządzenia protokołu powypadkowego, opis okoliczności wypadku, stwierdzenie czy wypadek jest wypadkiem przy pracy, data przekazania wniosku do ZUS.

 statystyczna karta wypadku
przekazywana jest do GUS w związku z wypadkami przy pracy i wypadkami traktowanymi na równi z wypadkiem przy pracy. Składa się z dwóch części:
- I część karty: sporządzana do 14 dni od zatwierdzenia protokołu powypadkowego, przekazywana do GUS w terminie do 15. dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zatwierdzono protokół
- II część karty: część uzupełniająca sporządzana do 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu powypadkowego

 

OFERUJEMY PAŃSTWU UDZIAŁ W ZESPOLE POWYPADKOWYM, W TYM STWORZENIE DOKUMENTACJI POWYPADKOWEJ