Instrukcje bhp

Instrukcje bhp to bardzo ważne dokumenty z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy pracodawca musi zadbać o ich stworzenie i udostępnienie. 

NAJWAŻNIEJSZE PODSTAWY PRAWNE:

  1. Kodeks Pracy art. 2374
  2. Rozporządzenie Ministerstra Pracy i Polityki Społecznej z 26 września 1997 r. ws. ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)

Ponieważ zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca jest zobowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac, ciąży na nim obowiązek udostępnienia na stałe pracownikom aktualnych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy m.in.:

  • ogólnych i ppoż.,
  • dotyczących stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników (w tym instrukcji stanowiskowych),
  • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
  • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi (instrukcje takie powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów),
  • udzielania pierwszej pomocy.

 

Instrukcje to zatem bardzo istotne dokumenty wskazujące najważniejsze aspekty wykonywanej pracy. Mają znaczący wpływ na bezpieczeństwo pracowników, powinny dążyć do minimalizowania ryzyka powstawania wypadków przy pracy dlatego też muszą w zrozumiały dla nich sposób wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

 

Instrukcje bhp muszą być umieszczone w łatwo dostępnym miejscu. Należy też pamiętać, że pracownik ma obowiązek potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

OFERUJEMY PAŃSTWU WYKONANIE WSZELKICH NIEZBĘDNYCH INSTRUKCJI BHP