Regulamin korzystania z serwisu www.bhpaurea.pl

Poniższy regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego www.bhpaurea.pl, zwanego w dalszej części Serwisem, a także zasady zamawiania szkoleń i usług bhp, formy, sposoby i tryb płatności, procedury reklamacyjne oraz zasady realizacji usług świadczonych w tym zakresie przez Aurea. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz Klientów.

 

Ilekroć mowa o:

1) Aurea – rozumie się przez to Aurea Barbara Sibilak, ul. Chabrowa 95/7, 52-200 Wysoka, Wrocław 65, NIP 6931858923, REGON 021743822;

2) Użytkowniku – rozumie się przez to każdą osobę korzystającą z Serwisu;

3) Kliencie - rozumie się przez to każdą osobę, która za pośrednictwem Serwisu, poczty elektronicznej, drogi telefonicznej lub podczas osobistego spotkania zamierza dokonać lub dokonała zakupu usług świadczonych przez Aurea;

4) Serwisie - rozumie się przez to serwis znajdujący się pod adresem URL www.bhpaurea.pl

5) Usługach – rozumie się przez to szkolenia oraz innego rodzaju usługi świadczone przez Aurea;

6) Platformie szkoleniowej – rozumie się przez to platformę do szkoleń bhp, ppoż i innych dostępną tylko dla Klientów. 

 

§1. Informacje podstawowe

1.1. Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w jego ramach jest Aurea.

1.2. Serwis umożliwia Użytkownikom korzystanie z informacji zawartych na stronach Serwisu oraz dokonanie zamówienia usług świadczonych przez Aurea.

 

§ 2. Ogólne zasady zamawiania usług

2.1 Dokonanie zamówienia usług świadczonych przez Aurea może nastąpić poprzez formularz zamówienia umieszczony w Serwisie, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, telefonicznie oraz podczas spotkania. Wszelkie dane kontaktowe niezbędne do kontaktu z Aurea są umieszczone w Serwisie.

2.2 Szczegóły realizacji zamówionych usług, w tym forma i rodzaj płatności, cena usług, sposób odbioru i korzystania z usług zostaną ustalone po kontakcie przedstawiciela Aurea, nie później niż 24 godziny w dni robocze po otrzymaniu przez Aurea informacji o chęci skorzystania z usług.

 

§ 3. Zasady zmian i anulowania zamówienia oraz zmian i rezygnacji z zakupionych usług

3.1 Zmiany w zamówieniu usług poprzez formularz zamówienia

Jeżeli nie doszło jeszcze do realizacji usługi Użytkownik i/lub Klient ma prawo do zmian w wypełnionym i przesłanym zamówieniu usług. W przypadku chęci dokonania zmian należy skontaktować się z Aurea za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie, poczty elektronicznej, telefonicznie lub osobiście. Aurea każdorazowo zweryfikuje możliwość i sposób dokonania zmian zgodnie z życzeniami Użytkownika i/ lub Klienta.

3.2 Anulowanie zamówienia usług poprzez formularz zamówienia

Jeżeli nie doszło jeszcze do realizacji usługi Użytkownik i/lub Klient ma prawo do anulowania dokonanego zamówienia usług. W przypadku zamiaru anulowania zamówienia usług należy skontaktować się z Aurea za formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie, poczty elektronicznej, telefonicznie lub osobiście. Fakt anulowania zostanie każdorazowo potwierdzony przez Aurea.

 

§ 4. Płatności

4.1 Ceny podane w Serwisie określane są każdorazowo w złotych polskich (PLN).

4.2 Korzystając z usług świadczonych przez Aurea Użytkownik i/lub Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

- wpłata gotówkowa

Wpłat gotówkowych można dokonać w siedzibie Aurea lub podczas spotkania z przedstawicielem Aurea

- przelew bankowy

- przekaz pocztowy

Płatności przelewem bankowym oraz przekazem pocztowym należy kierować na poniższe konto bankowe:

 

mBank 37 1140 2004 0000 3102 7408 2460 

 

Aurea Barbara Sibilak

ul. Chabrowa 95/7

52-200 Wysoka, Wrocław 65

 

§ 5. Postępowania reklamacyjne

5.1 W przypadku niepoprawnego działania platformy szkoleniowej Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie Aurea za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

5.2 Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

 

§ 6. Ochrona danych osobowych

6.1 Aurea dokłada wszelkich starań, aby dane przekazywane za pośrednictwem Serwisu były bezpieczne.

6. 2 Wszelkie dane przekazywane Aurea są wykorzystywane w zakresie niezbędnych do realizacji usług.

6.3 Aurea działa zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

 

§ 7. Prawa autorskie

7.1 Serwis oraz zawarte w nim treści oraz treści zawarte na platformie szkoleniowej, a także projekt graficzny stanowią wyłączną własność Aurea i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r., Nr 24, poz. 83, z późn. zm.). Kopiowanie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób zawartości Serwisu w celu wykorzystania w całości, części lub w formie zmodyfikowanej w innym miejscach bez uprzedniej pisemnej zgody Aurea jest zabronione.

7.2 Serwis może zawierać odnośniki do innych witryn. Aurea nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone pod adresem odnośników.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

8.1 Aurea zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Serwisie w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia. Powyższe zmiany mogą obejmować przede wszystkim zawartych na stronie informacji, materiałów, oferty oraz regulaminu Serwisu.

8.2 Aurea nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Użytkowników i Klientów wynikające z przyczyn niezależnych od Aurea

8.3 Korzystając z usług świadczonych przez Aurea Użytkownik lub Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, a wszystkie jego postanowienia są dla niego jasne i zrozumiałe i akceptuje je bez zastrzeżeń.

8.4 W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

8.5 Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Aurea będą rozstrzygane przez właściwe sądy.