Regulamin korzystania z serwisu www.bhpaurea.pl

Poniższy regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego www.bhpaurea.pl, zwanego w dalszej części Serwisem, a także zasady zamawiania szkoleń i usług bhp, formy, sposoby i tryb płatności, procedury reklamacyjne oraz zasady realizacji usług świadczonych w tym zakresie przez BHP Aurea. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz Klientów.

 

Ilekroć mowa o:

1) BHP Aurea – rozumie się przez to BHP Aurea Barbara Sibilak, ul. Porzeczkowa 11, 55-040 Domasław, NIP 6931858923, REGON 021743822;

2) Użytkowniku – rozumie się przez to każdą osobę korzystającą z Serwisu;

3) Kliencie - rozumie się przez to każdą osobę, która za pośrednictwem Serwisu, poczty elektronicznej, drogi telefonicznej lub podczas osobistego spotkania zamierza dokonać lub dokonała zakupu usług świadczonych przez BHP Aurea;

4) Serwisie - rozumie się przez to serwis znajdujący się pod adresem URL www.bhpaurea.pl

5) Usługach – rozumie się przez to szkolenia oraz innego rodzaju usługi świadczone przez BHP Aurea;

6) Platformie szkoleniowej – rozumie się przez to platformę do szkoleń bhp, ppoż i innych dostępną tylko dla Klientów. 

 

§1. Informacje podstawowe

1.1. Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w jego ramach jest BHP Aurea.

1.2. Serwis umożliwia Użytkownikom korzystanie z informacji zawartych na stronach Serwisu oraz dokonanie zamówienia usług świadczonych przez BHP Aurea.

 

§ 2. Ogólne zasady zamawiania usług

2.1 Dokonanie zamówienia usług świadczonych przez BHP Aurea może nastąpić poprzez formularz zamówienia umieszczony w Serwisie, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, telefonicznie oraz podczas spotkania. Wszelkie dane kontaktowe niezbędne do kontaktu z BHP Aurea są umieszczone w Serwisie.

2.2 Szczegóły realizacji zamówionych usług, w tym forma i rodzaj płatności, cena usług, sposób odbioru i korzystania z usług zostaną ustalone po kontakcie przedstawiciela BHP Aurea, nie później niż 24 godziny w dni robocze po otrzymaniu przez BHP Aurea informacji o chęci skorzystania z usług.

 

§ 3. Zasady zmian i anulowania zamówienia oraz zmian i rezygnacji z zakupionych usług

3.1 Zmiany w zamówieniu usług poprzez formularz zamówienia

Jeżeli nie doszło jeszcze do realizacji usługi Użytkownik i/lub Klient ma prawo do zmian w wypełnionym i przesłanym zamówieniu usług. W przypadku chęci dokonania zmian należy skontaktować się z BHP Aurea za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie, poczty elektronicznej, telefonicznie lub osobiście. Aurea każdorazowo zweryfikuje możliwość i sposób dokonania zmian zgodnie z życzeniami Użytkownika i/ lub Klienta.

3.2 Anulowanie zamówienia usług poprzez formularz zamówienia

Jeżeli nie doszło jeszcze do realizacji usługi Użytkownik i/lub Klient ma prawo do anulowania dokonanego zamówienia usług. W przypadku zamiaru anulowania zamówienia usług należy skontaktować się z BHP Aurea za formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie, poczty elektronicznej, telefonicznie lub osobiście. Fakt anulowania zostanie każdorazowo potwierdzony przez BHP Aurea.

 

§ 4. Płatności

4.1 Ceny podane w Serwisie określane są każdorazowo w złotych polskich (PLN).

4.2 Korzystając z usług świadczonych przez BHP Aurea Użytkownik i/lub Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

- wpłata gotówkowa

wpłat gotówkowych można dokonać w siedzibie BHP Aurea lub podczas spotkania z przedstawicielem BHP Aurea

- przelew bankowy

Płatności przelewem bankowym  należy kierować na poniższe konto bankowe:

 

Santander Bank Polska S.A. 04 1090 2486 0000 0001 4975 4488 

 

BHP Aurea Barbara Sibilak

ul. Porzeczkowa 11

55-040 Domasław

NIP 6931858923

 

§ 5. Postępowania reklamacyjne

5.1 W przypadku niepoprawnego działania platformy szkoleniowej Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie BHP Aurea za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

5.2 Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

 

§ 6. Ochrona danych osobowych

6.1 BHP Aurea dokłada wszelkich starań, aby dane przekazywane za pośrednictwem Serwisu były bezpieczne.

6. 2 Wszelkie dane przekazywane BHP Aurea są wykorzystywane w zakresie niezbędnych do realizacji usług.

6.3 BHP Aurea działa zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

 

§ 7. Prawa autorskie

7.1 Serwis oraz zawarte w nim treści oraz treści zawarte na platformie szkoleniowej, a także projekt graficzny stanowią wyłączną własność BHP Aurea i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r., Nr 24, poz. 83, z późn. zm.). Kopiowanie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób zawartości Serwisu w celu wykorzystania w całości, części lub w formie zmodyfikowanej w innym miejscach bez uprzedniej pisemnej zgody BHP Aurea jest zabronione.

7.2 Serwis może zawierać odnośniki do innych witryn. BHP Aurea nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone pod adresem odnośników.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

8.1 BHP Aurea zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Serwisie w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia. Powyższe zmiany mogą obejmować przede wszystkim zawartych na stronie informacji, materiałów, oferty oraz regulaminu Serwisu.

8.2 BHP Aurea nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Użytkowników i Klientów wynikające z przyczyn niezależnych od BHP Aurea

8.3 Korzystając z usług świadczonych przez BHP Aurea Użytkownik lub Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, a wszystkie jego postanowienia są dla niego jasne i zrozumiałe i akceptuje je bez zastrzeżeń.

8.4 W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

8.5 Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez BHP Aurea będą rozstrzygane przez właściwe sądy.