Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa to dopełnienie bezpieczeństwa Twojej firmy. Sprawdź jakich usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej możesz potrzebować.

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Szkolenie ppoż. ma na celu zapoznanie uczestników z problematyką bezpieczeństwa pożarowego w firmach, instytucjach, zakładach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem procedur ewakuacyjnych oraz gaszenia pożarów przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego. Uczestnicy szkolenia zdobędą nie tylko niezbędną teoretyczną wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ale również dowiedzą się, jak należy postępować w obliczu zagrożenia pożarowego

Doświadczenie naszych specialistów oraz niezliczona ilość przykładów z ich czynnej pracy zawodowej w PSP są gwarancją uzyskania praktycznej wiedzy. Nadrzędnym celem szkolenia ppoż. jest również dodatkowe przygotowanie uczestników do organizacji i przeprowadzenia działań ewakuacyjnych na wypadek powstania pożaru i innego zagrożenia.

Program przewiduje min. 3 godziny dydaktyczne i zawsze dostosowywany jest do specyfiki zakładu pracy. Uczestnicy szkolenia otrzymują stosowne zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO OBIEKTÓW

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest jednym z podstawowych dokumentów w zakresie bezpieczeństwa zakładu pracy. Przygotowanie takiej instrukcji jest obowiązkiem wszystkich właścicieli i zarządców budynków. Dokument ten powinien się znaleźć w niemal wszystkich obiektach przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, tj. urzędy, szkoły, szpitale, ośrodki zdrowia, internaty, przedszkola oraz w budynkach zamieszkania zbiorowego, budynkach produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich, w których występuje strefa zagrożenia wybuchem.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego wykonana przez nas to gwarancja otrzymania dokumentu na najwyższym poziomie. Nasi specjaliści z zakresu ochrony przeciwpożarowej to oficerowie Państwowej Straży Pożarnej, których kwalifikacje i szerokie doświadczenie sprawiają, że każda Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, którą opracujemy spełnia wymogi prawne oraz spotyka się z pozytywną oceną Straży Pożarnej.

Zajmujemy się również aktualizacjami instrukcji bezpieczeństwa pożarowego funkcjonujących już w Państwa zakładach pracy. Obowiązek aktualizacji tego dokumentu co najmniej raz na 2 lata narzuca Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

PRÓBNE EWAKUACJE OBIEKTU

Sprawdzenia warunków i organizacji próbnej ewakuacji co najmniej raz na 2 lata powinni dokonywać właściciele lub zarządcy obiektów przeznaczonych dla ponad 50 stałych użytkowników, a w przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednoczesna grupa powyżej 50 użytkowników (m.in. szkoły, przedszkola, internaty, domy studenckie) praktyczne sprawdzenie warunków organizacji ewakuacji należy dokonać co najmniej 1 raz na rok.

Próbna ewakuacja ma dwa zasadnicze cele:

1. Wskazanie administratorowi problemów, które mogą zaistnieć w obiekcie i utrudnić sprawną ewakuację.  

2. Przygotowanie administratora i użytkowników budynku do prawidłowej, samodzielnej ewakuacji, prowadzonej przed przybyciem straży pożarnej.

Aby próbna ewakuacja przyniosła efekt w postaci rzeczywistej poprawy bezpieczeństwa, należy dobrze zaplanować oraz zorganizować ten skomplikowany proces z uwzględnieniem wielu elementarnych zasad (m.in. powiadomienie odpowiednich organów Państwowej Straży Pożarnej).

Nasza usługa pozwoli Państwu na przeprowadzenie ewakuacji w sposób realistyczny wraz ze spełnieniem wszelkich wymogów prawnych obowiązujących w tym zakresie. Po wykonanej usłudze odbywa się omówienie całego procesu w obecności zainteresowanych osób.

OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM

W miejscu pracy, w którym może wystąpić atmosfera wybuchowa, pracodawca odpowiedzialny jest za stworzenie i wdrożenie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, zawierającego ściśle określone wymogi dotyczące bezpieczeństwa i ochrony pracy w obiekcie. 

Nasi specjaliści zajmą się opracowaniem przedmiotowego dokumentu, którego stworzenie i opracowanie ciąży na pracodawcy w myśl Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, poz. 931).

KONTROLE STANU BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Przedmiotowy zakres usługi obejmuje kontrolę bieżącą stanu warunków ochrony przeciwpożarowej obiektów z uwzględnieniem:

 • sprawdzenia drożności i oznakowania dróg, przejść i wyjść ewakuacyjnych,
 • sprawdzenia poprawnego rozmieszczenia i doboru odpowiedniego rodzaju podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • sprawdzenia rozmieszczenia i lokalizacji znaków bezpieczeństwa na terenie obiektów,
 • sprawdzenia sposobu przygotowania dojazdów pożarowych do obiektów przewidzianych dla zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz kontrola dostępu do budynku dla pozostałych ekip ratowniczych,
 • sprawdzenia sposobu składowania materiałów palnych oraz zabezpieczania prac pożarowo niebezpiecznych na terenie obiektów,
 • sprawdzenia przestrzegania przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz postanowień zawartych w Instrukcjach Bezpieczeństwa Pożarowego obiektów przez najemców lokali oraz kadrę pracowniczą.

 Po wykonaniu usługi sporządzany jest protokół z wyszczególnieniem uwag i zaleceń, które zostaną przedstawione i omówione w obecności Zamawiającego.

AUDYT Z ZAKRESU PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W OBIEKCIE

Oferowana usługa obejmuje analizę faktycznego stanu bezpieczeństwa pożarowego i sprawdzenia zgodności obiektu z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. Sporządzana analiza nie wiąże się z żadnymi skutkami prawnymi, pozwala natomiast uniknąć ewentualnych konsekwencji, wyciąganych przez odpowiednie instytucje.

Audyt obejmuje:

 • analizę zapisów umowy najmu/ dzierżawy pod kątem zakresu odpowiedzialności najemcy w kontekście przepisów polskiego prawa,
 • charakterystykę pożarowo – budowlaną obiektu,
 • wyposażenie w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i sprzęt gaśniczy,
 • ustalenie podziału na strefy pożarowe,
 • sprawdzenie warunków ewakuacji w obiekcie w tym szerokości, długości i oznakowania dróg ewakuacyjnych,
 • sprawdzenie procedur postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia w obiekcie,
 • sprawdzenie odległości od budynków sąsiadujących,
 • ustalenie stanu przygotowania użytkowników obiektu do podjęcia działań w przypadku zagrożenia,
 • określenie potencjalnych źródeł powstania i rozprzestrzeniania się pożaru,
 • sprawdzenie zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru,
 • sprawdzenie dróg pożarowych (długość, szerokość, drożność).

DORADZTWO W ZAKRESIE DOBORU SPRZĘTU PRZECIWPOŻAROWEGO I ZNAKÓW BEZPIECZEŃSTWA

Doradztwo profesjonalistów z zakresu ochrony przeciwpożarowej pozwala na prawidłowe wywiązanie się z obowiązku oznakowania dróg ewakuacyjnych oraz urządzeń i elementów systemu ochrony przeciwpożarowej obiektu, który wynika z przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności z art. 4. ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr. Nr 147, poz.1229, z póżn. zm.). 

Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę jest obowiązany zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji (§ 4 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719).

 

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych oznakowują m.in.:

 • drogi i wyjścia ewakuacyjne (z wyłączeniem budynków),
 • miejsca umiejscowienia i lokalizacji urządzeń przeciwpożarowych oraz podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • pomieszczenia i tereny z materiałami niebezpiecznymi pożarowo,
 • miejsca ewakuacji, lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych,
 • przeciwpożarowe zbiorniki wodne, punkty poboru wody, stanowiska wodne,
 • drzwi przeciwpożarowej,
 • drogi pożarowe,
 • miejsca zaklasyfikowane jako strefy zagrożenia wybuchem.

Wzory znaków oraz zasady umieszczania znaków na drogach ewakuacyjnych są ściśle określone Polskimi Normami. Znaki do oznakowania dróg ewakuacyjnych, na podstawie zapisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U Nr 143 poz. 1002), powinny posiadać stosowne świadectwo dopuszczenia do stosowania. Oznacza to, że nie możemy stosować do oznakowania dróg ewakuacyjnych znaków innych niż ustalonych we wzorach określanych Polskimi Normami oraz znaków nie posiadających świadectwa dopuszczenia do stosowania.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PPOŻ. OBIEKTU

Kompleksowa obsługa ppoż. to przede wszystkim pełnienie roli inspektora/specjalisty z zakresu ochrony przeciwpożarowej obiektu, który odpowiedzialny jest przede wszystkim za:

 • zapewnienie prawidłowej realizacji przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w obiekcie,
 • utrzymywanie urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie w należytej gotowości,
 • reprezentowanie właściciela obiektu przed odpowiednimi organami państwowymi,
 • doradztwo z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

PRZYGOTOWANIE OBIEKTÓW DO ODBIORU PRZEZ PAŃSTWOWĄ STRAŻ POŻARNĄ

Oferowana usługa pozwoli Państwu na spełnienie wymogów w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektu, który w myśl przepisów techniczno-budowlanych musi posiadać przed oddaniem do użytku pozytywną opinię Państwowej Straży Pożarnej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z WARUNKAMI WSPÓŁPRACY Z ZAKRESU OCHRONY PPOŻ.